Kościańska Beata

Dr n. med.
Kościańska Beata

Specjalista radioterapii onkologicznej

Miejsce pracy:

Onko-Centrum
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
Poradnia Onkologiczna, Lubelski Rejestr Nowotworów – Wojewódzkie Biuro Rejestracji, 20-090 Lublin, ul. Jaczewskiego 7

Wykształcenie:

Lata 1964-1972 – Szkoła Podstawowa nr 13 w Lublinie
1972-1976 – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie
1976-1982 – studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Stopnie i tytuły:

1982 r. – dyplom lekarza medycyny, Akademia Medyczna w Lublinie
XI.1987 r. – I stopień specjalizacji z radioterapii onkologicznej
III.1992 r. – II stopień specjalizacji z radioterapii onkologicznej (z wyróżnieniem)
III.2012 r. – tytuł doktora nauk medycznych.

Języki obce:

Jęz. angielski
Jęz. rosyjski

Przebieg pracy zawodowej:

Od 12 października 1982 r. do chwili obecnej – praca w Onkologicznym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej (OS ZOZ) w Lublinie – obecnie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli (w skrócie COZL):
1982-1995 – praca w systemie rotacyjnym w Oddziałach Radioterapii, Oddziale Chemioterapii, Oddziale Onkologii Ginekologicznej, Poradni Onkologicznej, Poradni Onkologii Ginekologicznej i Zakładzie Teleterapii OS ZOZ w Lublinie
1992-2006 – praca w niepełnym wymiarze godzin w Poradni i Zespole Wyjazdowym Opieki Paliatywnej COZL
1995-2000 – praca w Oddziale i Poradni Onkologii Ginekologicznej COZL
od 2000 r. do chwili obecnej – praca w niepełnym wymiarze godzin (3/4 etatu) w Poradni Onkologicznej COZL
1988-2009 – Kierownik Działu Statystyki Medycznej COZL (d. Dział Metodyczno Organizacyjny), w którego skład wchodził Lubelski Rejestr Nowotworów, a od września 2009 r. – Kierownik Lubelskiego Rejestru Nowotworów jako samodzielnej jednostki organizacyjnej COZL.

Działalność naukowa:

Od 2003 r. udział – jako współbadacz – w 15 programach badań klinicznych.
W 2006 r. uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Vienna School of Clinical Research
& Pro Medicina Erudita Foundation z zakresu Introduction to Clinical Research.
III.2012 r. – tytuł doktora nauk medycznych; rozprawa pt. „Trendy zachorowalności na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim w latach 1989-2007”, promotor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Jadwiga Rachtan, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie.

Przebieg pracy dydaktycznej:

1989-1997 – wykładowca z zakresu onkologii w ramach szkoleń specjalizacyjnych do specjalizacji lekarskich i pielęgniarskich, prowadzonych przez Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych w Lublinie;
1990-1992 – wykładowca z zakresu podstaw onkologii dla studentów Wydziału Lekarskiego w Katedrze i Zakładzie Radioterapii Akademii Medycznej w Lublinie;
1989-2002 – wykładowca z zakresu opieki paliatywnej i leczenia bólu na kursach dla lekarzy i wolontariuszy w opiece paliatywnej i hospicyjnej;
2000-2006 – założycielka, prowadząca Klub Internetowy oraz serwis dla lekarzy nt. leczenia bólu, w ramach programu „Internet dla Lekarzy” sponsorowanego przez Fundację Batorego;
2008-2009 – współrealizator Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów, prowadzenie cyklu szkoleń i wykładów na terenie całego woj. lubelskiego nt. zdrowotnych skutków palenia tytoniu, nowotworów tytoniozależnych i Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem;
od 1999 r. – prowadzenie corocznych szkoleń dla pracowników Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów z całej Polski w ścisłej współpracy z Krajowym Rejestrem Nowotworów;
2003 r. – udział w pracach grupy roboczej International Agency for Research on Cancer WHO w Lyonie, opracowującej zasady rejestracji mnogich pierwotnych umiejscowień nowotworów;
wykładowca na licznych kursach, konferencjach szkoleniowych i posiedzeniach Oddziału Lubelskiego Towarzystwa Onkologicznego, kursach specjalizacyjnych z zakresu medycyny rodzinnej i onkologii klinicznej prowadzonych przez Instytut Medycyny Wsi oraz w ramach programów z zakresu oświaty zdrowotnej organizowanych przez Wojewódzki i Powiatowe Oddziały Inspekcji Sanitarnej województwa lubelskiego.

Działalność społeczna i inna:

1987-1997 – współzałożycielka, członek Zarządu i pierwszy wolontariusz
w Towarzystwie Przyjaciół Chorych „Hospicjum Dobrego Samarytanina” w Lublinie
od 1988 r. – jako Kierownik Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów, współpraca
z Krajowym Rejestrem Nowotworów przy wdrażaniu systemu kodowania kart zgłoszenia nowotworu złośliwego oraz tworzeniu słowników histologicznych na potrzeby komputerowych baz danych rejestrów nowotworów
od 1999 r. – ścisła współpraca z Krajowym Rejestrem Nowotworów przy implementacji 10 Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych oraz Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób dla Onkologii dla potrzeb rejestracji nowotworów złośliwych
współautor pierwszej komputerowej bazy danych Lubelskiego Rejestru Nowotworów
2007-2008 – współautorka profilaktycznego programu wczesnego wykrywania nowotworów skóry, finansowanego przez samorząd woj. lubelskiego
2009-2010 – współautorka profilaktycznego programu wczesnego wykrywania raka płuca, finansowanego przez samorząd woj. lubelskiego

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych i innych:

Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Międzynarodowe Stowarzyszenie Rejestrów Nowotworowych – Europejska Sieć Rejestrów Nowotworowych (International Association of Cancer Registries – European Network of Cancer Registries)
Stowarzyszenie Rejestrów Nowotworowych w Polsce

Odznaczenia i wyróżnienia

2003 r. – Brązowy Krzyż Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej przyznany za zasługi dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
2008 r. – Medal Prezydenta Miasta Lublina za zasługi dla krzewienia ruchu hospicyjnego / gtag(‘config’, ‘UA-96994316-4’)

Godziny przyjęć
specjalisty
Poniedziałek
15:00 - 19:00
Skip to content