Jankiewicz Małgorzata

Dr n. med.
Jankiewicz Małgorzata

Specjalista radioterapii onkologicznej I i II stopnia

Małgorzata Jankiewicz – absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalista radioterapii onkologicznej I i II stopnia.

Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Onkologicznym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej, obecnie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej (COZL). Aktualnie jest zatrudniona jako starszy asystent w Zakładzie Radioterapii COZL. Prowadzi napromienianie chorych na nowotwory o różnych lokalizacjach przy użyciu nowoczesnych technik radioterapii.
Uczestniczy, jako konsultant z zakresu radioterapii, w interdyscyplinarnych konsyliach (Breast Cancer Unit, BCU) zajmujących się leczeniem chorych na raka piersi. Pracuje również w Klinice Chirurgii Onkologicznej SPSK 1, gdzie prowadzi konsultacje w dziedzinie radioterapii oraz nadzoruje radioterapię śródoperacyjną.

W 2013 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz ukończyła studia podyplomowe Menedżer Innowacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Bierze udział w wielu międzynarodowych i krajowych badaniach klinicznych (m.in. ATLAS, SCRP, TARGIT, SUPREMO).
Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych, opublikowanych w specjalistycznych czasopismach polskich i zagranicznych oraz streszczeń i doniesień zjazdowych.

Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu onkologii m.in. dla lekarzy, studentów medycyny, uczniów Studium Medycznego oraz pielęgniarek.
Jest członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiej Unii Onkologii, Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Radioterapii Onkologicznej (ESTRO).
Główne zainteresowania zawodowe obejmują radioterapię z użyciem nowoczesnych technik napromieniania u chorych na nowotwory piersi, płuca, układu moczowo-płciowego oraz przewodu pokarmowego.

Godziny przyjęć
specjalisty
Wtorek
15:00 - 19:00
Skip to content