Dla dobra pacjentów

lek. med. Mateusz Bilski

Specjalista radioterapii onkologicznej


Absolwent II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – 2005-2011r.

Od 10.2012r.–10.2016r.- studia doktoranckie w trybie stacjonarnym na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej).
W 04.2018 - ukończona specjalizacja z Radioterapii Onkologicznej w Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli.
Od 11.2016r. asystent w Katedrze i Zakładzie Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Zdobywca I Nagrody za najlepsza prezentacje ustną pt. „Efekt abskopalny radioterapii- pościg za nieznanym" na Międzynarodowym Kongresie Rad2018 w Macedonii.
Zdobywca I Nagrody za prezentację plakatową pt. „Interleukina 17A jako czynnik różnicujący nowotwory łagodne i złośliwe jajnika" na V Kongresie Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej w 2017r.

Szczególnym obszarem moich zainteresowań jest radioonkologia (radioterapia):
1. raka gruczołu krokowego- technika IGRT (Image Guided Radiation Therapy) przeprowadzana na podstawie wszczepianych do gruczołu krokowego złotych znaczników (Gold Anchor). Pozwala ona napromieniać nowotwór z większą precyzją i jednocześnie w sposób lepszy chronić tkanki i narządy zdrowe. Dla pacjentów z grup podwyższonego ryzyka (pośrednia wysoka, wysoka oraz bardzo wysoka- określane są one podczas konsultacji przez lekarza) zastosowanie skojarzenia metod radioterapeutycznych- teleradioterapii z brachyterapią. Dołączenie brachyterapii do teleradioterapii pozwala na poprawę wyników leczenia o 20-40% w kontekście czasu przeżycia bez wznowy biochemicznej w ocenie 10 letniej od zakończenia terapii. Wobec braku przeciwskazań wszyscy chorzy kwalifikowani do tych grup ryzyka powinni być leczeni w sposób skojarzony.
2. raka pęcherza moczowego- tzw. terapia Trimodality dająca szansę nie tylko na wyleczenie, ale również zachowanie pęcherza moczowego i jego funkcji w odróżnieniu do standardowej terapii opartej na usunięciu narządu, IGRT raka pęcherza moczowego- podobnie jak przy IGRT raka gruczołu krokowego.
3. nowotwory ginekologiczne- w skojarzeniu z brachyterapią/ chemioterapią. Jako leczenie oszczędzające narząd, neoadjuwantowe lub uzupełniające po zabiegu operacyjnym- szczególnie warto skonsultować z radioterapeutą wskazania/ bądź ich brak do uzupełniającego leczenia promieniowaniem gdyż metoda, obszary i dawki promieniowania w leczeniu uzupełniającym różnią się często od tych stosowanych w sytuacji rozpoznania wznowy gdy jest to już leczenie ratunkowe. Wczesna radioterapia, gdy istnieją wskazania, cechuje się wyższą skutecznością jak również niższą potencjalną toksycznością względem leczenia ratunkowego, które często zakłada użycie kilku metod leczniczych.
4. nowotworów płuc- raka niedrobnokomórkowego oraz drobnokomórkowego- jako metody wyłącznej lub elementu leczenia skojarzonego- radioterapii uzupełniającej po zabiegu operacyjnym, czy radiochemioterapii przeprowadzanej jednoczasowo co pozwala na zwiększenie efektywności leczenia,
5. nowotworów głowy i szyi- w określonych przypadkach z użyciem metod przyspieszonego napromieniania, pozwalających na poprawę efektów i skrócenie czasu terapii.

Ponadto dużą uwagę poświęcam zagadnieniu leczenia wspomagającego pacjentów onkologicznych ze szczególnym uwzględnieniem terapii bólu- posiadam ukończony kurs z medycyny paliatywnej jak również doświadczenie nabyte podczas kilkuletniej pracy w hospicjum.
Badania kliniczne dotyczące radioonkologii co roku przynoszą zmiany oraz dostarczają jakże cennych informacji, które pozwalają zwiększyć efektywność przeprowadzanej terapii jak również czynić ja mniej uciążliwą dla pacjentów. Nierozłącznym elementem mojej praktyki jest ciągłe doszkalanie się poprzez udział w międzynarodowych oraz ogólnopolskich kongresach, warsztatach czy sympozjach.
Medycyna składa się z trzech rzeczy: przesądów, empirii i nauki.

dr n. med. Małgorzata Jankiewicz

Specjalista radioterapii onkologicznej I i II stopnia


Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalista radioterapii onkologicznej I i II stopnia.

Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Onkologicznym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej, obecnie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej (COZL). Aktualnie jest zatrudniona jako starszy asystent w Zakładzie Radioterapii COZL i prowadzi napromienianie chorych na nowotwory o różnych lokalizacjach przy użyciu nowoczesnych technik radioterapii.
Uczestniczy, jako konsultant z zakresu radioterapii, w interdyscyplinarnych konsyliach (Breast Cancer Unit, BCU) zajmujących się leczeniem chorych na raka piersi. Pracuje również w Klinice Chirurgii Onkologicznej SPSK 1, gdzie prowadzi konsultacje w dziedzinie radioterapii oraz nadzoruje radioterapię śródoperacyjną.
W 2013 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz ukończyła studia podyplomowe Menedżer Innowacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Bierze udział w wielu międzynarodowych i krajowych badaniach klinicznych (m.in. ATLAS, SCRP, TARGIT, SUPREMO).
Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych, opublikowanych w specjalistycznych czasopismach polskich i zagranicznych oraz streszczeń i doniesień zjazdowych.
Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu onkologii m.in. dla lekarzy, studentów medycyny, uczniów Studium Medycznego oraz pielęgniarek.
Jest członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiej Unii Onkologii, Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Radioterapii Onkologicznej (ESTRO).
Główne zainteresowania zawodowe obejmują radioterapię z użyciem nowoczesnych technik napromieniania u chorych na nowotwory piersi, płuca, układu moczowo-płciowego oraz przewodu pokarmowego.
Medycyna składa się z trzech rzeczy: przesądów, empirii i nauki.

Dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska

Specjalista radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej


Dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska jest onkologiem klinicznym i radioterapeutą. Posiada ponad 30-letni staż pracy w dziedzinie onkologii. Pracuje na I Oddziale Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Zajmuje się leczeniem nowotworów litych (chemioterapia i radioterapia nowotworów piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, mózgu, płuc) oraz leczeniem celowanym nowotworów litych.
Medycyna składa się z trzech rzeczy: przesądów, empirii i nauki.

lek. med. Joanna Juszczyńska

Specjalista radioterapii onkologicznej


Specjalista radioterapii onkologicznej. Starszy asystent w Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.

Zainteresowania:
- radioterapia monitorowana obrazem ang. IGRT – Image Guided Radiotherapy – precyzyjna lokalizacja napromienianego obszaru w oparciu o codzienną weryfikację tomograficzną napromienianego obszaru (w przypadku nowotworów gruczołu krokowego z wykorzystaniem zaimplantowanych znaczników)
- wyznaczanie obszarów napromienianych na podstawie fuzji z badaniem rezonansu magnetycznego i pozytonowej tomografii emisyjnej PET-CT
- stereotaktyczna radiochirurgia wewnątrzczaszkowa
- radioterapia paliatywna z wykorzystaniem zaawansowanych technik

Autor i współautor publikacji naukowych, autor cyklu wykładów pt. „Anestezjologia w onkologii” dla lekarzy w trakcie specjalizacji.
Przynależność do Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologiczne (PTRO), Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO), Europejskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (ESTRO).
Medycyna składa się z trzech rzeczy: przesądów, empirii i nauki.